Fryske winskkaarten

ôftelle yn 9 dagen:

M E M M E D E I  2 0 2 0 

 

 

Foar alle memmen, memmen dy't der binne, memmen dy't der net mear binne, memmen dy net memmen binne mar wol as mem fiele, memmen dy't de memmerol ynnaam ha en memmen dy wy missen. Dizze is foar jimme.

 

Oer in dikke wike is it al. Foar mem nei de winkel is der yn dizze perioade net by. Dan is it stjoere fan in kaartsje noch mear fan wearde! Wolst ek dizze (of in oare leafdefolle) memmedeikaart oan dyn mem stjoere en har hert ferwarmje mei leafde en wurdearring? Check dan hjir it folsleine assortimint memmedeikaarten!


Fryslân boppe! Dat is fansels wêr't it allegear mei begûn is. Ús leafde foat de memmetaal litte wy graach sjen en at it efkes kin kommunisearje wy ek yn it Frysk. Oant it ta komt op kaartsjes: nea, of hast net, wienen se te krijen! En dus: meitsje wy se wol sels. Mar wol foarsjoen fan unyke teksten, siswizen en oer Hollânske spreuken neffens de Fryske stavering. Lit hja ris ynspirearje troch de ferskate gelegenheden om kaartsjes te ferstjoeren. Want, ek in Frys sit altyd ferlegen om in bytsje persoanlik kontakt.

10 winskkaarten foar € 8,00