Fryske winskkaarten

Fryslân boppe! Dat is fansels wêr't it allegear mei begûn is. Ús leafde foat de memmetaal litte wy graach sjen en at it efkes kin kommunisearje wy ek yn it Frysk. Oant it ta komt op kaartsjes: nea, of hast net, wienen se te krijen! En dus: meitsje wy se wol sels. Mar wol foarsjoen fan unyke teksten, siswizen en oer Hollânske spreuken neffens de Fryske stavering. Lit hja ris ynspirearje troch de ferskate gelegenheden om kaartsjes te ferstjoeren. Want, ek in Frys sit altyd ferlegen om in bytsje persoanlik kontakt.

Meitsje jo kar yn in kategory: